บริการจัดการอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม

บริการจัดการอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนดำเนินงานไปได้โดยสะดวกอาคารสถานที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเช่นเดียวกับบ้านเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนจึงควรที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ให้เหมาะสมกับความสำคัญของงาน

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.จัดทำแผนงานโครงการ กำหนดแนวทางการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคของโรงเรียน

2. บำรุง ดูแลรักษา พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนสาธารณูปโภคของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย สะอาด สวยงาม เหมาะสม และพร้อมที่ใช้ประโยชน์

3. กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้อาคารสถานที่และควบคุมดูแลให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

4. กำหนดบุคลากรรับผิดชอบในการควบคุมดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ปลอดภัยสวยงาม

5.ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

6. ประสารงาน และอำนวนความสะดวกในการจัดสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและบุคลากรและองค์กรต่างๆ

7.ดูแลจัดการด้านการสื่อสารภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

8. ดูแลจัดการเรื่องน้ำดื่ม-น้ำใช้ ไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

9. กำกับการดูแล รักษา พัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

10.ประเมิณผลและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอหัวหน้าสถานศึกษา