การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับโรคหอบหืด ความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างการสัมผัสฟาร์มและหนึ่งในส่วนย่อยที่ศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างชุดย่อยนี้กับโรคหอบหืดในเด็กในฟาร์มแนะนำว่าชุดย่อยนี้มีบทบาทในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวข้องกับฟาร์ม ในทางกลับกันการขาดกระบวนการเกิดตามธรรมชาติ

ในระหว่างการคลอดและการดูแลผู้ป่วยหนักในทารกแรกเกิดดูเหมือนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในระยะยาว ผลของการกระตุ้นจากฝุ่นละอองในฟาร์มและผลการยับยั้งของฝุ่นละอองที่มีต่อการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันระบุว่าการได้รับสารเหล่านี้สามารถแก้ไขการตอบสนองต่อเชื้อโรคทางเดินหายใจและสารก่อภูมิแพ้และอธิบายความแตกต่างของความชุก การศึกษาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับชีวิตในวัยเด็กที่หลากหลายและการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันทั้งในอดีตและในหลอดทดลอง การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดูเหมือนจะสังเกตได้ถึงวัยรุ่น การศึกษาเผยให้เห็นกลไกภูมิคุ้มกันบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังการรับสัมผัสที่แตกต่างกัน